Algemene Voorwaarden  

Inhoudsopgave 

Algemene Voorwaarden …………………………………………………………………………………………………………….. 1
Artikel 1 – De opdrachtnemer……………………………………………………………………………………………………… 2
Artikel 2 – Definities………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Artikel 3 – Toepasselijkheid ………………………………………………………………………………………………………… 3
Artikel 4 – Totstandkoming, duur en beëindiging …………………………………………………………………………….. 3
Artikel 5 – Tarieven ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden………………………………………………………………………………… 4
Artikel 7 – Rooster…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Artikel 8 – Annuleringen door Opdrachtgever…………………………………………………………………………………. 5
Artikel 9 – Gegevens en informatie ……………………………………………………………………………………………….. 6
Artikel 10 – Geheimhouding ………………………………………………………………………………………………………… 6
Artikel 11 – Relatiebeding…………………………………………………………………………………………………………… 7
Artikel 12 – Intellectueel eigendom……………………………………………………………………………………………….. 7
Artikel 13 – Aansprakelijkheid ……………………………………………………………………………………………………… 8
Artikel 14 – Overmacht……………………………………………………………………………………………………………….. 8
Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens…………………………………………………………………………………… 9
Artikel 16 – Betalingen……………………………………………………………………………………………………………….. 9
Artikel 17 – Klachten ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Artikel 18 – Overige bepalingen ………………………………………………………………………………………………….. 10

MB Security Company – Algemene Voorwaarden 2022 1 

Artikel 1 – De opdrachtnemer 

Naam: MB Security Company  

Adres: Zenderstraat 27

Postcode en woonplaats: 1324 KR Almere 

Kvk-nummer: 75505363

E-mail: info@mb-security.nl

Website: www.mbsecuritycompany.nl

hierna te noemen: “MB Security Company”  

Artikel 2 – Definities  

1. Aanbod: het voorstel van MB Security Company tot het sluiten van een  Overeenkomst met de Opdrachtgever.  

2. Aanvaarding: een wilsverklaring van de Opdrachtgever welk tot MB Security Company is gericht dat met het aanbod wordt ingestemd. 

3. Dienst(en): MB Security Company verricht werkzaamheden in de beveiligingsbranche.  

4. Digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd  worden.  

5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat MB Security Company of de  Opdrachtgever in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is  afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.  

6. Object: het pand, perceel, evenement waarop de werkzaamheden betrekking  hebben een en ander in de ruimste zin des woords.  

7. Objectbeveiliging: de beveiligingsdiensten verricht door MB Security Company  die gestationeerd zijn in of bij een object.  

8. Offerte: een door MB Security Company aan de Opdrachtgever gestuurde brief  of e-mail waarin kort de werkzaamheden en de daarvoor te betalen vergoeding  vermeld staat. In de offerte staat het aanbod van MB Security Company vermeld.  

9. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die handelt voor een doeleinden die verband  houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.  

10. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen MB Security Company en de  Opdrachtgever is gesloten. Door aanbod en aanvaarding komt er een  Overeenkomst tot stand.  

11. Partijen: zowel Opdrachtgever als MB Security Company.  

12. Personeel en hulppersonen: het personeel van MB Security Company of door  hem ingeschakelde derden die de diensten uitvoeren.  

13. Sleutels: (elektronische)sleutels, keycards, afstandsbedieningen of enig ander  middel waardoor MB Security Company zich toegang tot een object kan verlenen.  14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt  voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat de Opdrachtgever en MB Security Company gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.  

15. Tarief: de vergoeding voor het verrichten van de diensten door MB Security Company.  

16. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die  door MB Security Company of de Opdrachtgever worden ingevoerd, verwerkt en/  of opgeslagen. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  

aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van MB Security Company. Deze Algemene Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos  worden toegezonden.  

2. De Opdrachtgever is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden op het moment  dat hij/zij deze heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als door  middel van een techniek voor communicatie op afstand geschieden. 

3. Opdrachtgever neemt door aanvaarding van het aanbod van MB Security Company uitdrukkelijk afstand van de tekst en inhoud van zijn algemene  voorwaarden.  

4. Voordat een Overeenkomst met de Opdrachtgever wordt gesloten, wordt de tekst  van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MB Security Company alvorens de  Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Opdrachtgever deze  Algemene Voorwaarden kan inzien.  

5. Geschiedt de totstandkoming van de Overeenkomst langs de elektronische weg,  dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg  aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige  wijze dat deze Algemene Voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijk manier  kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten,  aangegeven worden op welke wijze de Opdrachtgever de tekst van deze  Algemene Voorwaarden kan inzien.  

6. Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke  voorwaarden – indien dit schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.  

7. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing voor rechtsopvolgers van  de Opdrachtgever.  

8. MB Security Company is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of  aan te vullen. Van het wijzigen/aanvullen van de Algemene Voorwaarden wordt de  Opdrachtgever op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde Algemene  Voorwaarden zullen intreden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te  allen tijde worden doorgevoerd. 

9. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele  nadere overeenkomsten en voorwaarden bedongen worden ten behoeve van MB Security Company gelden ook ten behoeve van eventueel door MB Security Company ingeschakelde tussenpersonen en derden.  

Artikel 4 – Totstandkoming, duur en beëindiging 

  1. 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van MB Security Company wordt aanvaard door de Opdrachtgever, tenzij uit het aanbod  volgt dat deze vrijblijvend is gedaan. Indien er sprake is van een vrijblijvend  aanbod komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat MB Security Company de aanvaarding van het aanbod accepteert.  

2. Bij de aanbod en aanvaarding kan er gebruik worden gemaakt van techniek voor  communicatie op afstand. Indien hier gebruikt van wordt gemaakt, bevestigt MB Security Company onverwijld langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Daarnaast neemt MB Security Company passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt MB Security Company voor een  veilige web omgeving.  

3. De Overeenkomst tussen MB Security Company en de Opdrachtgever wordt in  beginsel voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk door Partijen anders  wordt overeengekomen in bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht.  

4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de door de  Opdrachtgever verstrekte opdracht is uitgevoerd door MB Security Company en  aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door partijen is  voldaan. 

5. Tussentijdse opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of door  het versturen van een email naar het bekende correspondentieadres van één der  Partijen. Tussentijdse opzegging schort de betalingsverplichting van de  Opdrachtgever niet op.  

Artikel 5 – Tarieven 

1.  MB Security Company behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de  website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden en die op  enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen. Van een wijziging wordt de  Opdrachtgever een maand voor ingang van de wijziging op de hoogte gesteld. Dit  kan door middel van een brief of e-mail geschieden. 

2. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen  optreden, waaronder verstaan – maar niet beperkt tot – verhogingen ten gevolge  van wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, verhoging van de  werkgeverspremies en onvoorziene stijging van directe en indirecte (externe) is  MB Security Company bevoegd de prijzen naargelang te verhogen. Een verhoging  zal nooit plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.  

3. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene  Voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn – tenzij anders  vermeld – exclusief omzetbelasting (btw) of andere van overheidswege opgelegde  heffingen.  

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden 

  1. MB Security Company verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig  handelend beroepsbeoefenaar uitgevoerd zullen worden. Doch kan er niet  ingestaan worden voor het bereiken van enig beoogd resultaat.  

2. De uitvoering van de werkzaamheden vereist een inspanningsverplichting waarbij  specifieke vakmanschap kwaliteiten nodig zijn. MB Security Company zal ervoor  zorgen dat alle vakmannen over deze specifieke kwaliteiten beschikken en zal  ervoor zorgen dat er alle van overheidswege gestelde voorschriften met  betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden en de vakmannen voldaan is.  

3. MB Security Company zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de  Overeenkomst wordt uitgevoerd bepalen. Personeel, opdrachtnemers en andere  door MB Security Company ingeschakelde derden zullen het uniform van MB Security Company dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

4. De werkzaamheden kunnen niet bestaan uit: 

a. het beëindigen van werkstakingen; 

b. het betrokken raken bij politieke geschillen;

MB Security Company – Algemene Voorwaarden 2022 4 

c. het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en  

derden; 

d. het beveiligen van objecten waar illegale activiteiten plaatsvinden.  

5. MB Security Company verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de  werkzaamheden de wensen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht neemt.  

6. Sleutels die Opdrachtgever verstrekt aan MB Security Company zullen na  beëindiging van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever ter beschikking worden  gesteld. MB Security Company zal deze sleutels maximaal twee maanden  bewaren en daarna uit veiligheidsoverwegingen vernietigen.  

7. Indien sleutels van Opdrachtgever door MB Security Company kwijtraken of  verloren raken, is Opdrachtgever verplicht om binnen 48 uur de sloten en/of  sleutelsystemen te vervangen. MB Security Company is niet aansprakelijk voor  schade die na het verstrijken van deze termijn ontstaat. Voor schade ontstaan  binnen 48 uur na het kwijtraken of verloren raken van sleutels is MB Security Company aansprakelijk conform artikel 13.  

8. Indien door MB Security Company werkzaamheden worden verricht in het kader  van de Overeenkomst met Opdrachtgever in of bij een Object van Opdrachtgever,  dan draagt Opdrachtgever de zorg voor de in alle redelijkheid vereiste faciliteiten,  zoals: communicatiemiddelen, voldoende verwarming (indien mogelijk),  verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur  en een EHBO-uitrusting.  

9. Opdrachtgever zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat personeel,  opdrachtnemers en andere door MB Security Company ingeschakelde derden  geen schade lijden tijdens het verrichten van de werkzaamheden.  

Artikel 7 – Rooster 

MB Security Company zal het personeel en hulppersonen beschikbaar stellen  overeenkomstig het met de Opdrachtgever overeengekomen rooster. Hierbij geldt dat  extra uren afzonderlijk in rekening gebracht worden, indien er minder uren diensten  uitgevoerd dienen te worden leidt dit niet tot een vermindering van de prijs en ongeacht  het aantal uren wordt er minimaal 3 (zegge: drie) uren in rekening gebracht.  

Artikel 8 – Annuleringen door Opdrachtgever  

1. Enige verhindering, ongeacht de oorzaak hiervan, waardoor Opdrachtgever over  wil gaan tot annulering van de overeengekomen werkzaamheden, ligt geheel in de  risicosfeer van Opdrachtgever. Voor annulering en wijziging van de  

werkzaamheden geldt het volgende: 

a. Opdrachtgever heeft het recht om tot 72 uur (zegge: tweeënzeventig) uur  voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos tot annulering van de  opdracht over te gaan. Geschiedt de annulering van de werkzaamheden  echter binnen 72 uur, maar niet later dan 24 (zegge: vierentwintig) uur  voor aanvang van de werkzaamheden dan wordt er – ongeacht de grootte  van de opdracht – een bedrag á €100,00 (zegge: honderd) in rekening  gebracht. Dit behoudens voor zover er sprake is van overmacht.  

b. Gaat de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de  

werkzaamheden over tot annulering van de werkzaamheden, dan is hij  jegens MB Security Company boete plichtig. De als dan, zonder nadere  ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €500,00 (zegge:  vijfhonderd) per annulering, zulks onverminderd met het recht van Jim 

MB Security Company – Algemene Voorwaarden 2022 5 

MB Security Company om vergoeding van eventuele door  

haar geleden schade als gevolg van deze annulering van  

Opdrachtnemer te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke  tussenkomst vereist is.  

2. Annulering dient telefonisch of langs elektronische weg te geschieden. Sociale  media waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: Facebook, Instagram,  WhatsApp en Snapchat, geven geen ruimte om de annulering door te geven.  

3. Bij ontvangst van de verklaring om tot annulering over te gaan, zal MB Security Company een bevestiging sturen met betrekking tot het ontvangst van de  verklaring.  

Artikel 9 – Gegevens en informatie 

1. De Opdrachtgever verleent MB Security Company alle gegevens die nodig zijn om  de diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze verstrekt. Wat hieronder wordt verstaan  wordt door MB Security Company bepaalt.  

2. Indien de Opdrachtgever niet aan hetgeen bepaald is in het vorige artikel voldoet,  heeft MB Security Company het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op  te schorten.  

3. De aangeleverde gegevens moet juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de  verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien wegens gewijzigde  omstandigheden de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens  niet meer juist, volledig of betrouwbaar zijn, wordt dit zo snel mogelijk aan de  MB Security Company bekend gemaakt. Daarnaast moeten de correcte gegevens  zo snel mogelijk worden verstrekt.  

4. Indien er door onvolledige, onbetrouwbare of onjuist aangeleverde gegevens  schade ontstaat of extra kosten moeten worden gemaakt, komen deze extra  kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 10 – Geheimhouding 

1. MB Security Company zal van alle van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke  informatie, indien dit van toepassing is, strikt geheim houden – ook na  beëindiging van deze Overeenkomst – en zal deze informatie gedurende deze  Overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming van zijn/haar verplichtingen uit deze  Overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te maken. 

2. Bovengenoemde bepaling vindt geen toepassing op informatie die op schriftelijk  verzoek van de Opdrachtgever door MB Security Company openbaar wordt  gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding thans in  het publieke domein bekend is. 

3. Alle door de Opdrachtgever aan MB Security Company verstrekt informatie,  indien dit van toepassing is, blijft eigendom van de Opdrachtgever. De  Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het bewaren van deze informatie,  tenzij anders is overeengekomen. 

4. MB Security Company bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke  uitvoering van de Overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of  een besluit van een overheidsinstantie kan een langere bewaartermijn vereist  worden.  

5. Opdrachtgever kan MB Security Company verzoeken om alle informatie die in het  bezit is van MB Security Company te verwijderen. MB Security Company zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een reactie geven en indien mogelijk de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.  

6. Voor Opdrachtgever geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. Voor alle als  vertrouwelijk te kwalificeren informatie van MB Security Company geldt voor  Opdrachtgever een geheimhoudingsplicht. 

7. Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel is er een direct  opeisbare boete verschuldigd van €5.000 (zegge: vijfduizend euro), deze boete  wordt verhoogd met €250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de  schender in verzuim blijft. Het verzuim eindigt door het verwijderen van de  openbare gegevens en het voldoen van een schadevergoeding. Zulks  onverminderd het recht van de benadeelde partij om vergoeding van eventueel  door haar geleden en te lijden schade als gevolg van deze overtreding te  vorderen.  

8. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover  vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet,  verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt.  Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen  stellen elkaar hiervan op de hoogte.  

9. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden met betrekking tot  strafbare feiten.  

Artikel 11 – Relatiebeding 

1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende een periode van tot 12  maanden na het einde van de Overeenkomst op enige wijze direct of indirect  (voormalige) relaties uit het netwerk van MB Security Company en/ of  werknemer(s) van MB Security Company te benaderen of met hen zakelijk  betrekkingen te hebben, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van  MB Security Company of dergelijk contact in het licht van de Overeenkomst  vereist is.  

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende een periode van tot 12  maanden na het einde van de Overeenkomst op enige wijze direct of indirect een  onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van MB Security Company te beginnen op te richten of daarin een financieel belang te hebben,  behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MB Security Company. 

3. Overtreding van dit relatiebeding door de Opdrachtgever maakt hem boete  plichtig jegens MB Security Company. De als dan, zonder nadere  ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €5.000 (zegge: vijfduizend  euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van MB Security Company om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de  overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.  

Artikel 12 – Intellectueel eigendom 

1. Alle door MB Security Company geproduceerde en/of beschikbare gestelde materialen in de ruimste betekenis van het woord, zijn eigendom van MB Security Company.  

2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de MB Security Company is het  verspreiden, gebruiken of publiceren hiervan verboden. 

3. Overtreding van dit beding door de Opdrachtgever maakt hem boete  plichtig jegens MB Security Company, De als dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €5.000 (zegge: vijfduizend  euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van MB Security Company om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de  overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst  vereist is.  

Artikel 13 – Aansprakelijkheid  

1. MB Security Company is in beginsel niet aansprakelijk voor door hem gemaakte  fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe  schade. De schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder  de Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding  voor directe schade meer bedragen dan €1.000,-.  

2. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe  gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MB Security Company, een van  haar medewerkers, hulppersonen of door hem ingeschakelde derden.  

3. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke  aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen  die voor MB Security Company werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor  schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de Overeenkomst. Voor  schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen  echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de  personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en  kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd  in deze Algemene Voorwaarden.  

4. MB Security Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder  begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan  wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.  

5. MB Security Company kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te  wijten is aan overmacht. Wat onder overmacht wordt verstaan is opgenomen in  artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.  

6. Indien schade ontstaan is door onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens  verstrekt door de Opdrachtgever dan is MB Security Company niet aansprakelijk  voor deze schade. 

7. Derden kunnen MB Security Company op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk  stellen.  

8. Buiten de in dit artikel genoemde situaties rust op MB Security Company geen  enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding. 

Artikel 14 – Overmacht  

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet  beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer,  staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden  opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige  verplichting tot schadevergoeding.

2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van MB Security Company niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder  wordt voortgezet. 

Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens 

1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door MB Security Company is het  noodzakelijk om persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verwerken. MB Security Company zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor  een passend beveiligingsniveau.  

2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend  is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

3. MB Security Company heeft een Privacybeleid welke te raadplegen is op de  website van MB Security Company. Op verzoek van Opdrachtgever kan dit  Privacybeleid per email of per post aan hem toegezonden worden. Ingeval de  Opdrachtgever het Privacybeleid per post wenst te ontvangen kan MB Security Company eventuele verzendkosten in rekening brengen.  

4. Indien er een datalek bij MB Security Company ontdekt wordt zal dit zo snel  mogelijk aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.  

5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven de AVG.  Kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan door niet naleving van  de AVG kunnen nimmer op MB Security Company verhaald worden. Ook derden  kunnen dergelijke kosten en schade niet op MB Security Company verhalen.  

Artikel 16 – Betalingen 

1. Facturering geschiedt – tenzij anders is overeengekomen – achteraf waarbij  facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald moeten worden door middel  van een girale storting.  

2. Als de Opdrachtgever de betalingstermijn genoemd in een van de  betalingsmethoden overschrijdt, is hij vanaf de dag dat de betaling uiterlijk had  moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist  is. Vanaf de eerste dag na het intreden van het verzuim is de Opdrachtgever de  wettelijke rente á 8% verschuldigd over het factuurbedrag.  

3. Vindt de betaling plaats na aanmaning door de MB Security Company dan is de  Opdrachtgever een bedrag van €20 aan administratiekosten verschuldigd.  Schakelt de MB Security Company een incassobureau in ter vordering van het  openstaande bedrag, dan is de Opdrachtgever ook deze kosten verschuldigd.  Deze incassokosten zullen tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, maar  MB Security Company behoudt zich het recht voor de daadwerkelijke gemaakte  buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  

4. Indien de termijn van betaling vermeld op de betalingsherinnering verstreken is  zonder een betaling te ontvangen dan heeft MB Security Company het recht om  de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat er voldaan is aan de  betalingsverplichting. 

5. Het rekeningnummer van MB Security Company is NL24KNAB0259538396

Artikel 17 – Klachten 

1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door MB Security Company verrichte diensten en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de  factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan MB Security Company schriftelijk of elektronisch opgestuurd te worden door middel van een  aangetekende brief. 

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.  3. MB Security Company stelt de Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat  de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal de MB Security Company binnen 6  weken de klacht afhandelen.  

4. Indien Opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan  MB Security Company bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor  Opdrachtgever.  

Artikel 18 – Overige bepalingen 

1. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Overeenkomsten die door MB Security Company met Opdrachtgever worden gesloten, worden beheerst door  Nederlands Recht. 

2. Geschillen worden voorgelegd aan den rechtbank te Amsterdam. Alvorens hiervan  gebruikt gemaakt wordt zullen Opdrachtgever en MB Security Company alles  doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op  te lossen. Dit door middel van de klachtenprocedure genoemd in artikel 17.  

3. Voor deze Algemene Voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling  uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel vernietigend, tast dit enkel de  desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. Daarnaast zal de  desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij  de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.  

4. Veranderingen in management of de rechtsvorm van de MB Security Company of  Opdrachtgever hebben geen invloed op deze Overeenkomst of de daaruit  voortvloeiende Overeenkomsten.  

5. Wijzigingen in de Overeenkomst tot dienstverlening komen uitsluitend schriftelijk  tot stand.  

6. Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen – haar eigen  kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.  

Algemene Voorwaarden versie 1 september 2022 

MB Security Company – Algemene Voorwaarden 2022 10 

×